preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

Obavijesti za zaposlenike
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
OZLJEDA NA RADU
Autor: Marija Nikić, 10. 3. 2016.

OZLJEDA NA RADU

U skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju OZLJEDOM NA RADU smatra se:

  • ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima,
  • bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  • ozljeda nastala na način iz točke 1. koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju,
  • ozljeda, odnosno bolest iz točaka 1. i 2. koja nastane kod osigurane osobe u okolnostima iz članka 16. važećeg Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ozljedom na radu, u smislu Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, NE SMATRA SE ozljeda odnosno bolest do koje je došlo zbog:

  • skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnome mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti, kao i na redovitom putu od stana do mjesta rada i obrnuto (npr. tučnjava na radnom mjestu ili u vremenu dnevnog odmora, namjerno nanošenje povrede sebi ili drugome, obavljanje poslova pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i sl.),
  • aktivnosti koje nisu u vezi s obavljanjem radnih aktivnosti (npr. radni odmor koji nije korišten u propisano vrijeme, radni odmor koji nije korišten u cilju obnove psihofizičke i radne sposobnosti nužno potrebne za nastavak radnog procesa, fizičke aktivnosti koje nisu u vezi s radnim odnosom i sl.),
  • namjernog nanošenja ozljede od strane druge osobe izazvanog osobnim odnosom s osiguranom osobom koje se ne može dovesti u kontekst radno-pravne aktivnosti,
  • atake kronične bolesti,
  • urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja koje mogu imati za posljedicu bolest.

 

POSUPAK UTVRĐIVANJA I PRIZNAVANJA OZLJEDE ILI BOLESTI OZLJEDE NA RADU

 

Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu pokreće se podnošenjem tiskanice „Prijave o ozljedi na radu“ koja se podnosi regionalnom uredu odnosno područnoj službi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadležnom prema mjestu prebivališta, odnosno boravka osigurane osobe, a može i regionalnom uredu odnosno područnoj službi prema sjedištu poslodavca.

Prijavu podnosi poslodavac ili osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost te organizator određenih poslova i aktivnosti iz članka 16. važećeg Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Prijava se podnosi po službenoj dužnosti ili na traženje ozlijeđenog ili oboljelog radnika, odnosno osigurane osobe kojoj se prema ovome Zakonu osiguravaju prava za slučaj ozljede na radu.

Ako poslodavac, odnosno organizator određenih aktivnosti i poslova ne podnesu prijavu o ozljedi na radu, prijavu je obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine prema zahtjevu ozlijeđene ili oboljele osigurane osobe ili prema prijedlogu nadležnog doktora specijaliste medicine rada s kojim Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ima sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika, a koji je nadležan za provođenje specifične zdravstvene zaštite radnika prema sjedištu poslodavca, odnosno organizatora određenih aktivnosti i poslova.

Zahtjev za priznavanje ozljede na radu i utvrđivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja uslijed ozljede na radu može podnijeti i sama osigurana osoba, odnosno član obitelji u slučaju smrti osigurane osobe.

Rok za podnošenje prijave o ozljedi na radu odnosno zahtjeva je 8 dana od dana nastanka ozljede na radu, a osigurana osoba za koju Hrvatskom zavodu nije podnesena prijava o ozljedi na radu u roku od tri godine od  isteka naprijed naznačenog roka gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU  OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Narodne novine broj 79/15) uvedene su nove tiskanice:

1. Prijava o ozljedi na radu,

2. Prijava o profesionalnoj bolesti.

Navedene tiskanice usklađene su za zahtjevima europske statistike te sadržavaju podatke potrebne za izvješćivanje prema EUROSTAT-u.

Tiskanice su dostupne na Internet stranicama HZZO-a u obliku za unos podataka od obveznika podnošenja prijava o ozljedi na radu i prijava o profesionalnoj bolesti.

Popunjavanje i ovjeravanje tiskanice prijave o ozljedi na radu:

Tiskanica se popunjava u 5 primjeraka

Tiskanica prijave o ozljedi na radu sadrži podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o ozljedi na radu:

A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 08.)

B. Podaci o ozlijeđenoj osobi (podaci od rednog broja 09. do 22.)

C. Podaci o ozljedi na radu (podatke od rednog broja 23. do 47.)

D. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podaci od rednog broja 48. do 49.)

E. Podaci o očevidcu (podaci od rednog broja 50. do 51.)

F. Podaci o osobi koja je popunila tiskanicu prijave o ozljedi na radu (podaci od rednog broja

52. do 53.)

Podatke pod točkama A, B, C, D, E, F ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o ozljedi na radu.

DOSTAVA TISKANICE IZABRANOM DOKTORU OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE

Ovjereni primjerci tiskanice prijave o ozljedi na radu prosljeđuju se izabranom doktoru opće/obiteljske medicine ozlijeđene osigurane osobe sa priloženom medicinskom dokumentacijom o pruženoj prvoj pomoći te provedenom liječenju.

Ako poslodavac ne raspolaže podatkom o izabranom doktoru, iznimno je moguće u takvim slučajevima dostaviti nadležnom uredu/službi HZZO-a prema sjedištu poslodavca popunjenu i ovjerenu tiskanicu prijave samo od strane poslodavca.

Moguće je da ovjerenu tiskanicu prijave o ozljedi na radu izabranom doktoru opće/obiteljske medicine dostavi i osigurana osoba za koju se podnosi prijava o ozljedi na radu odnosno član obitelji osigurane osobe.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ TISKANICU

Uz popunjenu i ovjerenu tiskanicu prijave o ozljedi na radu obveznik podnošenja prijave obvezno prilaže:

medicinsku i drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je ozljeda kao i mjesto nastanka ozljede uzročno-posljedično vezana uz proces rada, odnosno obavljanja djelatnosti, a u slučaju nastanka ozljede na putu na posao ili s posla dokaz da se radi o redovitom i uobičajenom putu i u primjerenom vremenu prije ili nakon radnog vremena, a koja ovisno o uzroku i ostalim okolnostima pojedinog slučaja treba sadržavati:

I. Kod ozljede na radu koja se dogodila u obavljanju poslova vezanih uz poslovanje obveznika podnošenja prijave:

- presliku cjelokupne medicinske dokumentacija vezana uz nastalu ozljedu

- pisanu izjavu osiguranika o okolnostima nastanka ozljede

- pisanu izjavu očevidaca o okolnostima vezanim uz ozljedu (ako postoji i ako je moguće)

- pisanu izjavu poslodavca ako podaci u prijavi sadržavaju određene nepreciznosti i dvojbe

(na traženje Zavoda, ako je potrebno)

- presliku zapisnika o inspekcijskom nadzoru nadležne inspekcije rada (ako je nadzor

obavljen)

- preslika zapisnika o ispitivanju prisutnosti alkohola, opojnih droga ili lijekova od strane

nadležne PU MUP-a RH (ako je ispitivanje obavljeno)

II. Kod ozljede koja je posljedica PROMETNE NESREĆE:

- presliku zapisnika o očevidu PP PU MUP-a RH

- preslika evidencije o radom vremenu na dan ozljede

- presliku putnog naloga u slučaju da je u pitanju ozljeda koja se dogodila na službenom putu

III. Kod ozljede čija je posljedica SMRT OZLIJEĐENE OSOBE

- preslika obdukcijskog nalaza kod ozljede sa smrtnom posljedicom

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

-za slučaj ozljede na radu - 8 dana od dana nastanka ozljede na radu

-za profesionalnu bolest - 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, odnosno ordinacije doktora specijaliste medicine rada u privatnoj praksi uključenih u mrežu ugovornih subjekata medicine rada, kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Osigurana osoba za koju u roku od 3 godine od isteka navedenih rokova ne bude podnesena prijava gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti od strane HZZO-a (prekluzivni rok).

2. Popunjavanje i ovjeravanje tiskanice prijave o profesionalnoj bolesti

Tiskanica prijave o profesionalnoj bolesti sadrži slijedeće podatke koje popunjava obveznik podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti:

A. Podaci o poslodavcu (podatke od rednog broja 01. do 08.)

B. Podaci o oboljeloj osobi (podatke od rednog broja 09. do 26.)

C. Podaci o neposrednom rukovoditelju (podatke od rednog broja 27. do 28.)

Podatke pod točkama A, B, C ovjerava svojim potpisom i pečatom obveznika odgovorna osoba kod obveznika podnošenja prijave o profesionalnoj bolesti.

Postupak dostave popunjene i ovjerene tiskanice o profesionalnoj bolesti izabranom doktoru opće/obiteljske medicine te potom sa svom potrebnom dokumentacijom nadležnom uredu/službi HZZO-a istovjetan je kao i kod tiskanica prijava o ozljedi na radu.

* Detaljnije informacije možete pogledati na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ( http://www.hzzo.hr/).

* U modulu Obrasci koji se nalazi ispod modula Obavijesti za zaposlenike možete preuzeti Tiskanicu prijave o ozljedi na radu. 

 


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju