preskoči na sadržaj

Osnovna škola Brezovica

Login

NATJEČAJI

U ovom modulu možete pogledati natječaje koji su trenutno aktivni.

ISPRAVE POTREBNE ZA SUDJELOVANJE U  NATJEČAJNOM POSTUPKU

Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti preslike:

-dokaza o stručnoj spremi

-dokaza o hrvatskom državljanstvu, (domovnice i osobne iskaznice)

-potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, elektronički zapis o radno pravnom statusu

-uvjerenja da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,ne strije od 1 mjeseca

-životopis.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik. Kandidati su u prijavi dužni navesti  radno mjesto za koje podnose prijavu. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku točaka natječaja te naziva radnih mjesta za koje se podnosi prijavu. Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-adresu.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
 
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Brezovica, Brezovička cesta 98a, 10 257 Brezovica, s naznakom „Natječaj za primanje u radni odnos “.
 

* U priloženim dokumentima na dnu stranice možete pogledati trenutno aktivne natječaje i do kojeg datuma su aktivni.

 

preskoči na navigaciju